Psychologiepraktijk Sensus hecht veel waarde aan het leveren van goede zorg.

NIP en BIG

Alle psychologen van Sensus zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP). Dit betekent dat zij zich moeten houden aan de beroepscode en dat u zich kunt wenden tot het NIP wanneer u een klacht heeft. Op de website van het NIP kunt u meer informatie vinden over deze beroepsvereniging.

GZ-psychologen zijn ingeschreven in het register Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Dit is een extra waarborg. Hiervoor heeft een psycholoog een speciale opleiding moeten volgen. Ook is een GZ-psycholoog verplicht zijn kennis op peil houden door bij- en nascholing. Een BIG geregistreerd psycholoog valt onder het medisch tuchtrecht. Dit wil zeggen dat klachten met betrekking tot deze psycholoog aan een speciale tuchtrechter kunnen worden voorgelegd. Wilt u meer informatie over de voorwaarden voor registratie of het tuchtrecht dan klikt u hier.

AGB-codes en registratie-nummers:
Kristel Starke, GZ-psycholoog.
AGB-code: 94010701
NIP: 138524.
BIG: 19919298725

Bijscholing

Er wordt door alle behandelaars regelmatig bijscholing gevolgd. Er is onder andere scholing gevolgd op het gebied van: EMDR, multidisciplinaire revalidatie, oncologische revalidatie, chronische pijn, DSM 5, Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance and Committment Therapy (ACT). Daarnaast volgen zij enkele uren per maand intervisie en supervisie om hun kennis en vaardigheden te vergroten en hun eigen handelen onder de loep te nemen.

Effectiviteit van de behandeling en cliënttevredenheid

In het kader van het meten van de effectiviteit van de behandeling, wordt u gevraagd om aan het begin en aan het eind een vragenlijst (de SQ-48) en aan het eind een vragenlijst (de CQ-index Geestelijke Gezondsheidszorg) in te vullen. Ook kan uw behandelaar u vragen aan het begin en/of eind van de sessie een korte vragenlijst met vier vragen in te vullen. Deze metingen worden ook wel Routine Outcome Measurement (ROM) genoemd. Sensus gebruikt de uitkomsten hiervan om een indruk te krijgen van de effectiviteit van de behandelingen. Aan de hand van de uitkomsten van deze vragenlijsten kunnen wij onze zorg verbeteren en beter afstemmen op de wensen en behoeftes van cliënten. Het gemiddelde cijfer dat in 2020 werd gegeven door cliënten voor alle onderwerpen op deze vragenlijst over de uitvoering van de behandeling is een 9.0. Voor de bejegening geven cliënten aan het eind van de behandeling een 10. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis voelt en serieus genomen voelt, dus wij zijn erg trots op deze beoordeling! Voor het onderdeel ‘samen beslissen’ wordt een 7,5 gegeven. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de behandeling een gezamenlijk proces is, en zullen nog meer ons best doen dit ook goed vorm te geven. Het totaalcijfer dat gegeven wordt voor de behandeling is gemiddeld een 8,5.
In deze cijfers zien wij onder meer terug dat cliënten zich heel serieus genomen voelen, zeer tevreden zijn over de uitleg die zij krijgen en over de mogelijkheden van contact buiten de sessies (bereikbaarheid). Wij realiseren ons ook dat er altijd verbeterpunten zijn. Zo willen wij meer gebruik gaan maken van het cliëntsysteem: de mensen om u heen die voor u belangrijk zijn. Uiteraard gebeurt dit alleen in overleg en met uw toestemming.

Keurmerk Basis GGZ

keurmerkbggz_klein-1Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit en doelmatigheid in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Zorgaanbieders laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Meer informatie over het Keurmerk BGGZ kunt u hier vinden.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Inmiddels is het kwaliteitsstatuut afgerond en goedgekeurd. Wanneer u het kwaliteitsstatuut wilt lezen, kunt u deze opvragen via uw behandelaar.

AVG en uw Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht gegaan. Hierin worden uw rechten en onze plichten vastgelegd ten aanzien van het verwerken van uw gegevens. Sensus doet er alles aan om op een zorgvuldige, betrouwbare manier met uw gegevens om te gaan. Hiertoe hebben wij verschillende acties genomen en het beleid op sommige punten herzien of aangescherpt. Eén van deze acties is updaten van de privacyverklaring. Deze kunt u hier downloaden.

Wanneer u uw gegevens bijvoorbeeld wilt aanpassen of laten verwijderen, kunt u dit schriftelijk of via e-mail verzoeken. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand reageren op uw verzoek. Er kunnen redenen zijn waarom wij niet een (een deel van) een bepaald verzoek kunnen voldoen. Dit zullen wij uiteraard met u communiceren. Voor meer informatie over uw rechten zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als psychologen zijn wij, net als bijvoorbeeld artsen en veel andere beroepsgroepen, gehouden te handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de website van de Rijksoverheid kunt u hierover meer informatie vinden. Voor de praktische toepassing van deze Meldcode heeft Sensus een interne Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Hierin kunnen medewerkers precies lezen welke stappen zij moeten zetten. Wanneer u hierover vragen heeft, bespreek deze dan met uw behandelaar.